hankelogot
language language language language
hankelogot
language language language language
FI EN RU DE

DIGISAIMAA -HANKE

goSaimaa Oy (2291705-5) hallinnoi ja toteuttaa hankkeen DigiSaimaa (A77603, EAKR) 1.6.2021-31.12.2022. Hankkeen tavoite on kehittää Saimaan alueen digitaalista saavutettavuutta, palveluiden ostettavuutta ja alueen matkailumyynnin edistämistä hyödyntäen moderneja teknologisia ratkaisuja. Tavoitteena on edistää alueen tietovarannon kehitystyötä ja linkitystä kansalliseen DataHubiin. Lisäksi tavoittena on vahvistaa alueen vastuullista ja kestävää matkailukehitystä liittyen Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaan, joka on luonnollinen jatkumo edelliselle hankkeelle, Smart & Sustainable Saimaa (A75717, EAKR).

Hanke koostuu kahdesta toimenpidepaketista, jotka ovat saavutettavuus ja ostettavuus sekä alueen ekologisen ja kestävän matkailun kehitys. Hanke sisällyttää toimenpiteisiin laaja-alaisen yhteistyön eri sidosryhmien kanssa ja vahvistaa Saimaan alueen yhteistyötä, jossa tähdätään matkailustrategian lisäksi Saimaan alueen vastuullisuusstrategian 2025 luomiseen ja sen käyttöönottoon.

goSaimaa Oy:n DigiSaimaa -hanketta toteutetaan yhteistyössä Etelä-Karjalan liiton kanssa. Rahoituksen on myöntänyt Uudenmaan liitto (EAKR).

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma

Toimintalinja
8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite
12.1. PK-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suomen rakennerahastot >>

 

DigiSaimaa

Matkailutoimialalla on suuri merkitys Etelä-Karjalan alueen taloudelle sekä elinvoimaisuudelle ja vetovoimaisuudelle. TAK Oy:n tutkimuksen (2020) mukaan Etelä-Karjala on Lapin lisäksi toinen maakunta Suomessa, jossa kansainvälisten matkailijoiden kulutus on yli 1500 euroa alueen asukasta kohti vuodessa. Maailman laajuinen pandemia on pysäyttänyt matkailun jo yli vuodeksi, Etelä-Karjalan alueella sen näkee vahvasti venäläisten matkailijoiden katona katukuvasta sekä kansainvälisten lentoyhteyksien lopettamisella. Suhdanneherkälle Venäjän markkinalle on löydettävä täydentäviä asiakaskohderyhmiä ja matkailuala kokonaisuudessaan vaatii ympärivuotisia palveluita sekä palvelutarjoannan monipuolistamista.

Etelä-Karjalan selviytymissuunnitelmassa korostuu kestävän matkailun edistäminen sekä digitaalisten työkalujen hyödyntäminen kestävien ja turvallisten matkailutuotteiden kehittämisessä. Digitaaliset ratkaisut, nykyaikaiset teknologiat ja uudet innovaatiot tuovat myös matkailualalle lukuisia mahdollisuuksia. Hankkeella vastataan selviytymissuunnitelman digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin seuraavasti:
• vahvistetaan Saimaan alueen matkailuyhteistyötä
• haetaan innovatiivisia ratkaisuja yritysten digitaalisten valmiuksien parantamiselle
• keskitytään alueen digitaalisen saavutettavuuden ja ostettavuuden edistämiseen sekä myynnin edistämiseen alueella yhteistyössä alueen yrityksien sekä matkailutoimijoiden kanssa.

Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon yhteistyön edistäminen, Lake Saimaa yhdistyksen perustaminen, yhteisen Saimaan alueen matkailustrategian valmistelu, Saimaa-ilmiö 2026 ja yhteisen lakesaimaa.fi digitaalisen alustan suunnittelu ovat konkreettisia askeleita kohti Saimaan alueen matkailutoimijoiden ja kehittämistoimenpiteiden koordinaatiota sekä tehokasta resurssien hyödyntämistä. Bloom Consultingin matkailijakäyttäytymistutkimuksen (2021) mukaan Suomea etsitään maan USP:sien (Unique Selling Point) mukaisilla pääteemoilla, joita ovat järvet, kaupungit, saunat ja metsät. Eniten tässä tutkimuksessa järvet (lakes) erottuvat 23% kasvulla viime vuoden tuloksiin verrattuna.

Toimintaympäristön muutoksista johtuen vastuullisuuden, matkailun kestävän kehityksen ja digitalisaation tuomat vahvuudet luovat Saimaan alueelle erityisen vahvat mahdollisuudet erottua muista maista edukseen. Hankkeen toimenpiteet edistävät:
- Saimaan alueen matkailuekosysteemin monipuolista kehittämistä ja toimintamallien syntymistä
- Saimaan alueen matkailustrategian päätavoitteen saavuttamista, Saimaan alueen nostamista Suomen kolmen tunnetuimman matkailualueen joukkoon.

Terveysturvalliset luonto- ja liikuntamatkailupalvelut sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattavat yritykset tulevat pandemian jälkeen olemaan vahvassa suosiossa. Visit Finlandin tutkimuksien mukaan ensimmäisinä elpyvät lähimarkkinat sekä saksankielinen Eurooppa. Suorat lennot Lappeenrantaan luovat vahvaa pohjaa matkailumarkkinoiden laajentamiselle Keski-Euroopan markkinoille sekä hyvien jatkolentoyhteyksien päässä sijaitseviin markkinoihin. Hankkeella edistetään alueen näkyvyyden sekä logistisen että digitaaliseen saavutettavuuden parantamiseen muun muassa seuraavasti:
1. Saimaan alueen myynninedistämismallin syntymistä seulomalla parhaat toimintamallit kotimaasta sekä ulkomailta (esim. markkinakohtainen edustus, OTA-kampanjointi (Online Travel Agency), digitaaliset myyntiratkaisut ja alustat, alueellisen yritysvetoisen DMC-toiminnan (Destination Marketing Company) vahvistaminen yhteistyössä).
2. Yritysten valmiuksien ja digikyvykkyyksien kehittämistä vastaamaan nopeasti digitalisoituvan maailman vaatimuksia.
3. Saimaan alueen kestävän matkailun periaatteiden jalkauttamista yrityksille ja kuntiin.

Etätyömahdollisuudet, paikkariippumattomuus työskentelyn näkökulmasta, luovat Saimaan matkailulle vahvoja edellytyksiä olla menestyvä matkailu- sekä etätyöskentelykohde ulkomaalaisten sekä kotimaisten matkailijoiden keskuudessa. Digitaalinen saavutettavuus saa uudenlaista merkitystä nykyisessä etäelämässä. Alueen DMO-toimija (Destination Marketing Organization), goSaimaa Oy, edesauttaa matkailumarkkinoinnin keinoin matkailutuotteiden ja niiden käyttäjien kohtaamista.

Hankkeen tuloksena alueen kehittämisen tueksi tuotetaan selkeä mittaristo, indikaattorit yrityksien oman kehitystoiminnan tueksi kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti. Hankkeessa jalkautetaan Sustainable Travel Finland -ohjelman mukaiset toimenpiteet ja parhaat opit suoraan kuntiin ja yrityksiin, jonka avulla alueelle syntyy vastuullinen Etelä-Karjala -toimintamalli, jossa kunnat ja yritykset ovat mukana kehityksessä.

Hankkeen tuloksena syntyy:
- yhteinen kriteeristö (jossa huomioidaan sekä kestävät periaatteet että digitaaliset valmiudet)
- arviointimalli alueen matkailutoimijoiden käyttöön
- alueen oman kehittämisen digitiekartta
- myyntimalli vastaamaan yritysten tarpeita

Hankkeessa keskitytään pk-yritysten tukemiseen valmistautua vihreään siirtymään ja hyödyntämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Koulutuksien ja sparrauksien avulla alueen yritysten digitaidot vahvistuvat ja mahdollisuudet pärjätä kansainvälisessä kilpailussa kasvavat nojaten ajankohtaisiin tutkimuksiin ja innovatiivisiin menetelmiin. Hankkeen aikana myyntitoimintojen edistämismallin syntyminen auttaa alueen yritysten kilpailukykyä sekä kotimaassa että ulkomailla.

 

Projektipäällikkö:

 

Riina Helppi-Kurki,

projektipäällikkö
Puh. +358 (0)40 845 2857
riina.helppi-kurki(at)gosaimaa.com

 

 

goSaimaa Oy:n DigiSaimaa -hanke, A77603, EAKR, rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU).