hankelogot
language language language language
hankelogot
language language language language
FI EN RU DE

Saimaan matkailuun kilpailukykyä ja uudistumista kulinarististen elämysten ja verkostojen avulla (SAKU) -HANKE

goSaimaa Oy (2291705-5) hallinnoi ja toteuttaa hankkeen Saimaan matkailuun kilpailukykyä ja uudistumista kulinarististen elämysten ja verkostojen avulla (SAKU)  (A78745, EAKR) 1.6.2022-30.11.2023.

Hankkeen tavoitteena on edesauttaa Saimaan alueen matkailuyrittäjien selviytymiskeinojen löytämisessä, toimintatapojen ja matkailupavelutarjoannan kehittämisessä nykyisessä heikentyneessä markkinahäiriötilanteessa. Ruokamatkailutarjonnan avulla alueen matkailun tunnettavuutta pystytään vahvistamaan ja kehittämään ympärivuotiseksi. Alueen palvelualan yritysten verkostojen kehitysapua laatukriteereiden pohjalta tarvitaan sekä tuotteistamisessa, markkinoinnissa ja digitaalisen palvelupolun kehittämisen edistämisessä. Hankkeessa tuetaan erinomaisesti ruokamatkailuyritysten kestävän kehityksen tavoitteita. Hankkeen toimenpiteiden avulla Saimaan alueella vahvistuu yritystenvälinen verkostomainen toimintamalli, jonka keskiössä on kestävä, ympärivuotinen ruokamatkailun edistäminen. Hankkeen aikana kehitetään yritysten kestävyyttä ja luodaan kilpailuetua ruokamatkailutuotteiden ja palvelukokonaisuuksien myötä.

Saimaan matkailuun kilpailukykyä ja uudistumista kulinarististen elämysten ja verkostojen avulla (SAKU) -hankkeessa tuetaan pk-yrityksiä uudistamaan alueen palvelutarjontaa ja kehittämään digitaalista osaamista niin että pystymme uusien verkostojen myötä vastaamaan haasteelliseen markkinamuutokseen. Etelä-Karjalan matkailun elinkeino on kohtaamassa ennennäkemättömiä haasteita koronapandemian ja Ukrainan kriisin seuraamuksena. Alueen elinkeinorakenne ja painopisteet tulevat muuttumaan nopealla aikavälillä. Lappeenrannan ja Imatran alueen matkailutoimijoiden on nopeasti reagoitava muutokseen ja löydettävä korvaavia kohderyhmiä erityisesti kehittämällä ja uudistamalla palvelutarjontaa, tuottamalla uusia elämyksellisiä palvelukokonaisuuksia yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa sekä saamalla tuotteet helposti löydettävään ja ostettavaan muotoon.

Saimaan alue, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ovat hakemassa European Region of Gastronomy -statusta vuodelle 2024. Etelä-Karjalan gastronomian ympärille rakentuva verkosto tulee vahvasti tukemaan alueen ruokamatkailun kehittämistä. Kehitystyössä tullaan vahvasti huomioimaan yrittäjien osaamisen vahvistaminen ja digitaalisten työkalujen käyttöönotto. Etelä-Karjalan ruokamatkailun kehittämistä tullaan viemään eteenpäin Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet huomioon ottaen ja käytännön tasolla Sustainable travel finland -ohjelman mukaisia menetelmiä hyödyntäen. Kestävä ruokamatkailu on yksi Suomen matkailustrategian pääpainopisteistä ja Visit Finland on kehittänyt yrittäjien ja alueorganisaatioiden käyttöön kestävän ruokamatkailun kehittämisoppaan, muun muassa sen avulla hankkeessa tullaan varmistamaan kestäviä periaatteita huomioivien tuotteiden, palveluiden ja menetelmien kehitys. Hankkeessa kehittyviä ruokamatkailutuotteita käytetään alueen ympärivuotisen matkailun edistämiseksi. Hankkeen tärkeänä tarveperusteena on että Saimaan alueen tunnettavuutta tulee vahvistaa ja edistää puhtaana ja rauhallisena aitona suomalaisena lomakohteena myös gastronomia-elämyksien avulla. Markkinahäiriötilanteiden vuoksi alueen pitää profiloitua uudelleen, löytää uusia USPia (uniques sales propositions) sekä kotimaan että myös kansainvälisen matkailun osalta. Bloom Consultingin (2021) tutkimuksen mukaan koronapandemiasta johtuen kaukomarkkinoiden elpyminen on hitaampaa ja Suomen matkailun tulisi keskittyä sekä kotimaan että Euroopan markkinoiden edistämiseen.

Alueen kilpailukykyä tulisi vahvistaa kansainvälisesti ja kansallisesti tunnettuna ruokamatkailun pääalueena. Uusien markkinoiden oikeanlaisen valinnan tueksi tehdään markkinatutkimus ja asiakaspotentiaalianalyysi. Hankkeessa tuetaan vahvasti yrittäjien digitaalisuuden hyödyntämistä myös heidän päivittäisessä toiminnassansa, alueen yhteisen brändin vahvistamiseen tarvitaan kaikkia yrittäjiä tehostamaan omaa viestintäänsä, käytössä olevia digitaalisia markkinointiviestinnän työkaluja hyväksikäyttäen. Hankkeessa vahvistetaan kansainvälisiä myyntiväyliä ja eurooppalaisia ruokaverkostoja. Hankkeen tärkeänä tavoitteena on tukea alueen yrittäjien verkostoitumista ja yritysekosysteemien kehittämistä ruokamatkailuverkoston muodossa, yhdessä kehittämistä ja markkinaosaamisen sekä viennin mahdollistavien avauksien kehittämistä. Suomen ruokamatkailun pääteemat - ruokakulttuuri, puhtaus, luonnonläheisyys tulisi ottaa vahvemmin mukaan ruokatarjonnan innovaatioissa ja tuotekehityksen lisäksi myös alueen ja yrittäjien matkailumarkinnoiniviestinnässä.

Hankkeen tavoitteena on edesauttaa Saimaan alueen matkailuyrittäjien selviytymiskeinojen löytämisessä, toimintatapojen ja matkailupavelutarjoannan kehittämisessä nykyisessä heikentyneessä markkinahäiriötilanteessa. Ruokamatkailutarjonnan avulla alueen matkailun tunnettavuutta pystytään vahvistamaan ja kehittämään ympärivuotiseksi. Alueen palvelualan yritysten verkostojen kehitysapua laatukriteereiden pohjalta tarvitaan sekä tuotteistamisessa, markkinoinnissa ja digitaalisen palvelupolun kehittämisen edistämisessä. Hankkeessa tuetaan erinomaisesti ruokamatkailuyritysten kestävän kehityksen tavoitteita. Hankkeen toimenpiteiden avulla Saimaan alueella vahvistuu yritystenvälinen verkostomainen toimintamalli, jonka keskiössä on kestävä, ympärivuotinen ruokamatkailun edistäminen.

Hankkeen aikana kehitetään yritysten kestävyyttä ja luodaan kilpailuetua ruokamatkailutuotteiden ja palvelukokonaisuuksien myötä. Yritysten verkostoituminen auttaa myös luomaan ylimaakunnallisia toimintaketjuja, joiden ansiosta matkailijoiden viipymä alueella pitenee - tämä onnistuu pienentämällä matkailusta aiheuttavien hiilijalanjälkien syntymistä, mutta samalla kasvattamalla matkailutuloja alueella. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan toimijoiden kanssa yhdessä kehittämällä ja toisilta oppien. Hankkeessa vahvistetaan paikallista yhteistyötä, mm. oppilaitoksien kanssa ja hankkeiden välillä. SAKU hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Ruoka Maakunta Nyt! hankkeen kanssa erityisesti yritysyhteistyön sekä tuotteistamisen parissa. Hankkeen tärkeämpinä tuloksina syntyy Saimaan alueelle uusi gastronomia - yritysverkosto, uusia digitaalisesti ostettavia matkailutuotteita. Saimaan alueen tunnettavuus vahvistuu puhtaana luonnonläheisenä ruokamatkailu ja lomanviettodestinaationa.

Hankkeen tavoiteltuna tuloksena on edistää D.0. Saimaa -henkistä alkutuotannon ja lähtituotteiden merkityksen korostamista Etelä-Karjalan yrityksissä sekä Saimaa alueen matkailullisen sekä gastronomisen tunnettavuuden vahvistaminen. Hankkeen tuloksena yritysten osaaminen ja toimintaedellytykset parantuvat ja Saimaan alueen ruokamatkailun ympärille syntyy vahva yritysvetoinen verkostotoiminta. Hanke vastaa sekä Saimaan alueen että Suomen matkailustrategiaa, hankkeessa otetaan vahvasti huomioon tasa­arvo-, yhdenvertaisuus ja sukupuolinäkökulmat, sillä matkailu on naisvaltainen ala, mutta se on eri ihmis- ja ikäryhmiä yhdistävä ala, jota kehittämällä vastuullisia ja kestäviä toimintaperiaatteita huomioiden saadaan uutta kilpailukykyä ja elinvoimaa alueelle. 

Projektipäällikkö: 

 

Riina Helppi-Kurki,

projektipäällikkö
Puh. +358 (0)40 845 2857
riina.helppi-kurki(at)gosaimaa.com

 

 

goSaimaa Oy:n SAKU -hanketta toteutetaan yhteistyössä Etelä-Karjalan liiton kanssa. Rahoituksen on myöntänyt Uudenmaan liitto (EAKR).

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma

Toimintalinja
8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite
12.1. PK-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suomen rakennerahastot >>

goSaimaa Oy:n SAKU -hanke, A78745, EAKR, rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU).