Hankelogot
language language language language
FI EN RU DE

Lake Saimaa 2.0 – matkailutuotteilla kansainvälisille markkinoille -HANKE

goSaimaa Oy (2291705-5) hallinnoi ja toteuttaa hankkeen Lake Saimaa 2.0 – matkailutuotteilla kansainvälisille markkinoille (J10151) 1.9.2023-31.12.2025

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto - JTF
Rahoittava viranomainen Etelä-Karjalan liitto
Toimintalinja 7 Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi
Erityistavoite 7.1. Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä
Suomen rakennerahastot >>

Hankkeen tiivistelmä
LakeSaimaa 2.0 - matkailutuotteilla kansainvälisille markkinoille nostaa alueen matkailutarjontaa uudelle tasolle kehittämällä yrityksien liiketoimintaa ja saattamalla aluetarjonnan kansainvälisten matkanjärjestäjien ja matkailijoiden tietoisuuteen. Mikro- ja pk-yrityksien uudistumiskykyä, kasvu- ja kansainvälistymisedellytyksiä vahvistetaan ja autetaan kehittämään kansainvälisille markkinoille sopivia kestävän matkailun periaatteita ja digitaalisia työkaluja huomioiva asiakaslähtöinen tuotevalikoima sekä markkinoidaan sitä laajasti kansainvälisillä ja kotimaan markkinoilla osana Saimaan alueen matkailutarjontaa uusien asiakaskohderyhmien löytämiseksi. Tavoitteena on maakunnan seutukunnissa sijaitsevien yritysten tarjonnan integroituminen osaksi matkailun ekosysteemiä. Seutukunnissa sijaitsevat matkailuyritykset pyritään aktivoimaan ja kehittämään sekä monipuolistamaan ylimaakunnallista matkailuyhteistyötä. Hankkeella vahvistetaan alueen yritysten yhteistyötä keskenään sekä matkanjärjestäjien kanssa digitaalisen saavutettavuuden, löydettävyyden ja ostettavuuden edistämistä. Saimaan alueen matkailubrändin vahvistamisella vastataan selviytymissuunnitelman tavoitteisiin.

Hankkeessa panostetaan Euroopan markkinoihin sekä hyvin saavutettavissa oleviin maihin, esim. Italiaan suorien lentoyhteyksien myötä. Saimaan alueella on tehtävä yhteistyötä ja tarjottava kansainvälisille matkanjärjestäjille laajemman palvelutarjonnan ja kapasiteetin, näin alueelle on mahdollisuus saada charter- ja parcharter lentoja. Eteläkarjalaisia yrityksiä tuetaan tuotekehityksessä, palveluiden kehittämisessä sekä autetaan yrityksiä sitoutumaan kestävän matkailun kehittämiseen. Digitaalisten työkalujen hyödyntäminen, kestävää matkailua edistävien matkailutuotteiden kehittäminen ovat keskiössä Etelä-Karjalan selviytymissuunnitelmassa. Alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää koskevassa suunnitelmassa korostuu tarve siirtää turvetuotannosta poistuvien alueiden käyttö sekä työpaikat muille toimialoille kestävästi huomioiden virkistys- ja matkailukäyttö. Hankkeella pyritään kannustamaan yrittäjyyteen matkailutoimialalla paikalliseen kulttuuriin ja luontoarvoon perustuen. Hankkeessa edistetään inklusiivisen yhdenvertaisen matkailutarjonnan syntymistä, edistetään tasa-arvoisuutta, huomioidaan kestävää matkailua ja hiilineutraalisuutta tuotekehitysprosesseissa. goSaimaa on sitoutunut YK ilmastotavoitteisiin sekä Glasgown ilmastojulistukseen matkailutoimialalle. Maakunnan sijainti sekä sisäiset etäisyydet edellyttävät saavutettavuuden parantamista lentäen, maa- ja vesiteitse. Parannettu saavutettavuus luo pohjan ympärivuotiselle matkailutoiminnalle. Etelä-Karjalan maakunnassa suurin osa luontonähtävyyksistä ja historiallisista paikoista sijaitsevat maaseutualueella, jossa ei ole kehittynyttä yritysverkostoa eikä infrastruktuuria matkailutoimialaa ajatellen. Yhdistämällä pienten kuntien luonnonnähtävyydet ja aktiviteettitarjoajat sekä vetovoimaiset veturiyritykset, isompien kaupunkien tapahtuma- ja palvelutarjontaa saadaan kehitettyä maakunnanlaajuinen matkailuekosysteemi, joka nivoutuu luontevasti Saimaan alueen sekä koko Järvi-Suomen verkoston kanssa yhteen.

Hanke on osaa Saimaan alueen yhteistyötä ja Etelä-Savossa on valmisteltu sisarhanke. Lake Saimaa yhdistys sekä Saimaan alueen matkailustrategia ovat konkreettisia askeleita kohti Saimaan alueen matkailuyhteistyön koordinaatiota sekä tehokasta resurssien hyödyntämistä. Hankkeessa edistetään alueen matkailuekosysteemin toimintamallin syntymistä ja erityisesti Saimaan alueen matkailustrategian päätavoitteen saavuttamista, Saimaan alueen nostamista Suomen kolmen tunnetuimman matkailualueen joukkoon.

Hankkeen tuloksena syntyy verkostoitunut Saimaan alueen ekosysteemi, joka huomio sekä julkiset toimijat, että alueen yritykset. Alueen matkailutarjonta paranee ja tuotteet saadaan kansainvälisten matkanjärjestäjien myyntisalkkuun. Alueen saavutettavuus paranee ja ympärivuotista matkailukysyntää kasvaa luoden toimialalle uusia työpaikkoja ja yrityksiä.

Hankkeen työpaketit
Työpaketti 1:
Vahvistetaan mikro- ja pienyritysten kansainvälistymisen valmiuksia ja liiketoimintaosaamista. 

Työpaketti 2:
Mikro- ja pienyritysten tuotteiden sekä palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen kansainvälisille markkinoille. 

Työpaketti 3:
Alueen matkailun kansainvälistymisasteen kohottaminen ja saavutettavuuden parantaminen.
Saimaan alueen brändin ja tunnettuuden vahvistaminen.

Projektipäällikkö:

 

Riina Helppi-Kurki
+358 (0)40 845 2857
riina.helppi-kurki(at)gosaimaa.com